A.   LIÑA EMPRENDE:

 

Obxecto

Estimular a posta en marcha de iniciativas emp. e a creación de emprego indefinido para mulleres por cta. propia e allea.

 

 

Requisitos

Que se establezan como empresarias autónomas ou constituíndo sociedades mer­cantís, incluídas S.C. e C.B.

Que levase mais dun mes no paro antes da alta (se é máis 1 muller promotora o cumprirá o 50% das mesmas)

Que se creen na empresa os postos de traballo de todas as promotoras.

Que o inicio da actividade sexa posterior ao 12/09/13 (alta IAE e alta autónomos) e antes do 11/09/14

Que presenten un plan de empresa viable técnica, financeira e economicamente

Que non tivesen a mesma actividade mctil. antes e non recibisen axuda (5 anos) para a Creación de Empresas.

 

 

Contía das Axudas

Ayudas a fondo perdido. Entre 12.000 e 20.000 €

 

B.LIÑA INNOVA:

 

Obxecto

Promover a realización de melloras innovadoras nas empresas lideradas por mulleres que comparten a creación de emprego feminino estable e de calidade e a mellora da competitividade

 

 

Tipo

Proxectos

Prox. desenvolvemento de Tecnol. avanzadas para a obtención de novos produtos ou procesos ou mellora dos xa existentes.

Prox. de aplicación de novas fórmulas de produción e/ou distribución.

Prox. de diversificación de produción e/ou da oferta de produtos ou servizos no marco da mellora da calidade.

Prox. de reformulación empresarial para a achega ao mercado de produtos e/ou servizos innov. ou de especial singularidade.

 

 

Requisitos

Que acrediten unha actividade empresarial ininterrompida entre 2 e 5 anos (contado dende setembro 2014).

Que presenten un plan de empresa viable técnica, financeira e economicamente

Que cree 1 ou máis postos de traballo para mulleres con titulación media ou superior e cuias función estén vinculadas ao proxecto de mellora e por un período mínimo de dous anos.

Que o proxecto de mellora se realice nos doce meses anteriores á data de finaliza­ción do prazo de presentación de solicitudes e, como máximo, ata a data de finalización do prazo de xustificación.

Que non recibisen nos últimos cinco anos axuda dos programas Emega para mellora de empresas.

 

 

Contía das Axudas

Ayudas a fondo perdido. Entre 15.000 e 22.000 €

 

 C.LIÑA ACTIVA:

 

Obxecto

Para favorecer a reactivación e consolidación de empresas lideradas por mulleres por medio da aplicación de medidas de renovación, relanzamento, ampliación ou cambio de localización da actividade coas cales acadar o equilibrio empresarial buscando o seu mantemento e promoción. Poden ser autónomas, empresas, S.C. ou C.B.

 

 

Requisitos

Que acrediten unha actividade empresarial ininterrompida de máis de 3 anos (contado dende setembro 2014).

Que presenten un plan de empresa viable técnica, financeira e economicamente

Que manteñan ou incrementen o nº postos de traballo x cta. propia e x conta allea preexistentes na empresa.

Que o proxecto de reactivación se realice nos doce meses anteriores á data de finali­zación do prazo de presentación de solicitudes e, como máximo, ata a data de finalización do prazo de xustificación.

Que non recibisen nos últimos cinco anos axuda dos programas Emega para mellora de empresas.

 

 

Contía das Axudas

Ayudas a fondo perdido. Entre 6.000 e 22.000 €

 

D.Liña ITEF (Premio):

 

Obxecto

Axudas económicas para promocionar o mellor proxecto empresarial de carácter innovador, contido científico ou de base tecnolóxica nas empresas lideradas por mulleres e que comparten a creación de emprego feminino

 

 

Contía das Axudas

Ayudas a fondo perdido. Premio aos mellores proxectos. Entre 30.000 e 50.000 €

 

 E.LIÑA CONCILIA:

 

Objeto

Que cumpran algún dos requisitos das outras liñas e Para conciliar la vida profesional coa vida persoal e familiar.

 

 

Contía das Axudas

Prima 3.000 €                        Empresa con promotoras con hijos/as menores de tres años.

Prima 5.000 €                        Empresas que teñan acuerdo o convenio de conciliación.

Prima 1.000 €                        Por contrato de teletrabajo, para mujeres u hombres, con el máximo de 5.000 euros.

Axuda DUAL 500 €          Se se comprome­ten a participar e completar o progr. de titorización, para conseguir a pervivencia

da empresa no tempo. Consistirá nun máximo de 5 entrevistas persoais e un seguimento

 

 

 

A la espera de poder colaborar con su entidad, ampliarles la información o realizarle un estudio personalizado, reciban un saludo

 

Alejandro Álvarez

Director de Proyectos de Financiación

Avda. de Arteixo, 91, Entlo Drcha

15.007 – A CORUÑA

Tlf. 981.26.95.65 – Fax. 881.91.58.53

Tlf Móvil  607.95.81.86